จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประเภทประกาศอ้างอิงวันที่เผยแพร่ประกาศวันที่เริ่มต้นประชาพิจารณ์วันที่สิ้นสุดประชาพิจารณ์วงเงินงบประมาณคาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ราคากลาง(อ้างอิง)