ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปริ้นเตอร์ ห้องเตรียมอาหารและปรับปรุงห้องน้ำ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Hardware พร้อมปรับปรุงระบบงาน IFRS๙ เพื่อรองรับการทำงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองพร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เครื่องที่ 1 ของระบบปรับอากาศอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขา และศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ สังกัดภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษ A๔ ชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขนาด 70 แกรม จำนวน 35,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้สำหรับรับรองผู้บริหารธนาคาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศชี้แจงเพิ่มเติมงานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ระยะเวลา 3 ปี ประจำปี 2567-2569 ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของฝ่ายงานในสังกัดสายงานตรวจสอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)