ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขตอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขตสมุทรสาคร ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DEC สมุทรสาคร และภาคกลางและภาคใต้ตอนบน (e-bidding)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์หน่วยงานที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝาก ประจำปี 2567

เผยพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงพร้อมทาสีอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขาภิบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างผู้ให้บริการบริหารสื่อสังคมออนไลน์ผ่านสื่อ Social Media Marketing Management ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2567