ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารฯ สำนักงานใหญ่

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดทำของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณของธนาคาร (D9100)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ จัดซื้อของที่ระลึกให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมานานฯ และ โครงการส่งเสริมความรู้บุตรพนักงานเดือนตุลาคม 2565

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและป้องกันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสิทธิ์การใช้งาน

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) เรื่อง จ้างจัดพิมพ์ซองใส่เอกสารสิทธิ์ (โฉนด) จำนวน 500 กล่อง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบงานประเมินราคาหลักประกัน GHB D-App โดยวิธีพิเศษ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อ License Microsoft SQL Server Standard Edition (Per Core) รวม Software Assurance (SA) 3 ปี จำนวน 4 License ของงานด้านบริหารความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อใช้งานบนระบบ VM Ware ของธนาคาร

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)