ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบและตัดเย็บชุดเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้สำหรับรับรองผู้บริหารธนาคาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหลังคา (Solar Rooftop) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Hardware พร้อมปรับปรุงระบบงาน IFRS9 เพื่อรองรับการทำงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองพร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขา และศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ สังกัดภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารสำคัญและพัสดุภัณฑ์ ประจำปี 2567-2569 ของภาค/เขต/สาขา/ศูนย์ฯ ในสังกัดสายงานสาขาภูมิภาค (7 ภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ระยะเวลา 3 ปี ประจำปี 2567-2569 ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Data Encryption สำหรับสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้สำหรับรับรองผู้บริหารธนาคาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)