ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร จำนวน 22 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน สำหรับสนับสนุนอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขา และศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ ในสังกัดภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อพร้อมจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Resource ด้าน IT เพื่อรองรับระบบงาน Digital ใหม่ๆ ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร ผ่านรายการ บ้านแสนสุข

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ขอเช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสาขา จำนวน 114 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารพัสดุภัณฑ์ประจำปี 2565-2567 ประจำเขต/สาขาของฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)